उत्पादन परिचय, स्थापना, प्रयोग र अन्य सम्बन्धित कागजात