Бүтээгдэхүүний танилцуулга, суурилуулалт, ашиглалт болон холбогдох бусад баримт бичиг