ການແນະ ນຳ ຜະລິດຕະພັນ, ການຕິດຕັ້ງ, ການ ນຳ ໃຊ້ແລະເອກະສານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ